Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bantega via haar websites https://begrafenisvereniging-bantega.nl en de door haar aangeboden uitvaartdienstverlening verwerkt.

Door je persoonsgegevens achter te laten en op de ‘Afronden’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bantega
Otterweg 39
8538 XE Bantega

2. Welke gegevens verwerkt Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bantega en voor welk doel
2.1. Wij verwerken de persoonsgegevens die je bij de bestelling van uitvaartdienst of informatie invult op de Website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum.
2.2. De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de Website hebt ingevuld, worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:
I. de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het verstrekken van de door jou bestelde uitvaart, door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en voor de uitvoering van de dienstverlening. Daarnaast worden deze gegevens ook gebruik om u te informeren over de vereniging en uitnodigingen voor bijv. de ledenvergadering.
II. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap, af te wikkelen.
III. indien je een beoordeling op de Website achterlaat, publiceren we je de door jou ingevulde naam bij je beoordeling op de Website.
2.3. Wij verwerken en bewaren je persoonsgegevens: 
a) in geval van informatieverzoek gedurende een periode van een jaar na de aanvraag van de informatie
b) bij lidmaatschap een jaar na de beëindiging van het lidmaatschap en/of je overlijden. In geval van gezinslidmaatschap na overlijden van het laatste verzekerde gezinslid.
c) Indien je een beoordeling plaatst op onze Website bewaren we de bijbehorende persoonsgegevens zolang de beoordeling gepubliceerd is.
2.4. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zullen we de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via https://begrafenisvereniging-bantega.nl/contact kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1. Via onze klantenservice (https://begrafenisvereniging-bantega.nl/contact) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
4.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (https://begrafenisvereniging-bantega.nl/contact). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen we je hiervan op de hoogte brengen.
4.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze klantenservice (https://begrafenisvereniging-bantega.nl/contact). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen eveneens worden gericht aan onze klantenservice (https://begrafenisvereniging-bantega.nl/contact).

5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Websites bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bantega kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder onze dienstverlening) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.

7. Links naar andere websites
Op de Websites tref je een aantal links aan naar andere sites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

   
© Infovorm Communicatie